Deklaracja dostępności

   Deklaracja dostępności 

Biuletynu Informacji Publicznej

5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Podgórna 2/14

5 Dom Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Podgórna 2/14 zobowiązuję się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. 2019 poz. 848. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępnośći ma zastosowanie do strony internetowej. 

Biuletyn Informacji Publicznej 5 Domu Pomocy Społecznej 

 • Data publikacji strony internetowej: 04.05.2020
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.06.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne

 • Brak dostępności tłumacza języka migowego

Wyłączenia

 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż 5 Dom Pomocy Społecznej i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych żródłowych.
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności. 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracja sporządzona dnia: 28.05.2020
 • Deklaracja została ostatnio podana przeglądowi: 28.05.2020 

Informacje zwrotne 

Każdy ma prawo: 

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żadanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie.
 • Wskazanie dogodnej formy udostępniania informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępniania w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możlwie, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Skargi, odwołania i dane kontaktowe 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor 5 Domu Pomocy Społecznej 
 • Adres: 93-278 Łódź, ul. Podgórna 2/14
 • E-mail: dyrektor@5dps.pl
 • Telefon: 42 643 53 49

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny – winda, podjazdy zewnętrzne i wewnętrzne, poręcze dla niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych, łazienkach i toaletach, alarm przyłóżkowy dla mieszkańców. 
 2. Budynek terapeutyczny – podjazdy zewnętrzne i wewnętrzne, poręcze dla niepełnosprawnych w ciągach komunikacyjnych oraz toaletach.