RODO

Klauzula Informacyjna
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 5 Dom Pomocy Społecznej
im. prof. dr hab. med. Jadwigi Szustrowej, 93-278 Łódź; ul. Podgórna 2/14
2. Inspektorem Ochrony Danych jest:
Michał Koralewski, e-mail: poczta@mkoralewski.pl, tel: +48 691 194 100.
3. Celem zbierania danych jest realizacja zadań wynikająca z obowiązujących przepisów prawa realizowanych przez Administratora. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe także na podstawie zawartych umów oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Podstawa prawna legalności przetwarzania danych osobowych wynika
z następujących przepisów prawa:
a) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U z 2005r. Nr 217, poz. 1837),
c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r Nr 164, poz.1027, ze zm.)
d) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2004r o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.
z 2005r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
e) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U.z 2009r.
Nr 157, poz.1240 ),
f) Statutu 5 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi,
g) Innych przepisów prawa, które regulują działanie Domu Pomocy Społecznej.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa
w pkt 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Innymi odbiorcami mogą być jedynie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, a w przypadku ustania celu dla którego były przetwarzane prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także zaprzestania przetwarzania.
7. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.
8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji celów, dla których były przetwarzane lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.