RODO


Klauzula informacyjna stosowana po rozpoczęciu stosowania RODO – w przypadku
zbierania danych od osoby, której dane dotyczą


Informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 5 Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Łodzi, przy ul, Podgórnej 2/14 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Inspektorem ochrony danych osobowych w 5 Domu Pomocy Społecznej jest Pan Michał Koralewski, poczta@mkoralewski.pl, tel. 691 194 100.
3) Pani/Pana dane osobowe są zbierane, przetwarzane i przechowywane w celu nawiązania, trwania i rozwiazania stosunku pracy, i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016).
5) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
c) przenoszenia danych,
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zatrudnienia.